Công ty Cổ Phần Đại Nam

Gần 30 năm trước, khi khu công nghiệp Bình Đường và khu công nghiệp Sóng Thần 1 và Sóng Thần 2 tại tỉnh Sông Bé (cũ)

Công ty Cổ phần xử lý nước thải Hằng Hữu Huỳnh

Gần 30 năm trước, khi khu công nghiệp Bình Đường và khu công nghiệp Sóng Thần 1 và Sóng Thần 2 tại tỉnh Sông Bé (cũ)

Công ty TNHH MTV Tân Khai

Gần 30 năm trước, khi khu công nghiệp Bình Đường và khu công nghiệp Sóng Thần 1 và Sóng Thần 2 tại tỉnh Sông Bé (cũ)


Công ty TNHH Hoàng Gia Tân Định

Gần 30 năm trước, khi khu công nghiệp Bình Đường và khu công nghiệp Sóng Thần 1 và Sóng Thần 2 tại tỉnh Sông Bé (cũ)

Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Đại Nam

Gần 30 năm trước, khi khu công nghiệp Bình Đường và khu công nghiệp Sóng Thần 1 và Sóng Thần 2 tại tỉnh Sông Bé (cũ)

Quỹ từ thiện Hằng Hữu

Gần 30 năm trước, khi khu công nghiệp Bình Đường và khu công nghiệp Sóng Thần 1 và Sóng Thần 2 tại tỉnh Sông Bé (cũ)